Kundtillfredsställelse - Metoder

Det finns flera sätt att ta reda på vad kunderna tycker om Er och Er verksamhet, men samtliga metoder har fördelar och nackdelar och de kan vid en felaktig utforming leda till att fel slutsatser dras. En sak bör alla vara medvetna om; Man får de svar man förtjänar och en bra undersökning tar oftast tid och kan vara kostsam.

De vanligaste metoderna är:

1. Web baserad enkät
Fördelar: Enkel att genomföra och att sammanställa.

Nackdelar: Kan bli kostsam och kan uppfattas som opersonlig.

Kommentar: Personlig förbererdande konakt med mottagare kan underlätta att få in svar.
2. Enkät skickad per brev
Fördelar: Enkel och billig
Nackdelar: Kan svara svårt att få in svar i tillräcklig mängd. Tidskrävande. Komplicerad sammanställning vid många svar.
Kommentarer: Förfrankerat kuvert bör bifogas.
3. Intervjuer/Kundbesök
Fördelar: Ger större möjlighet till värdefull och utförliga svar
Nackdelar: Tidskrävande
Kommentarer: risk för subjektivitet i svaren
4. Egen bedömning
Fördelar: Låga direkt kostnader
Nackdelar: Risk för osäkra resultat
Kommentarer: Resultaten bör kommuniceras till kund

 

.